Immobilia Bel Air & mar'immo
terug naar overzicht

Nieuw regime rond burenhinder vanaf 01/09/2021

zaterdag 18 september 2021
Nieuwe regeling vanaf 1 september
(bron : CIBWEB)

Dat deze regeling enkel op ‘doctrine’ gebaseerd was, kon schijnbaar lang getolereerd worden. Het goederenrecht gaat immers terug op de Code Napoléon, zonder baanbrekende interventies van de wetgever sedertdien inzake burenhinder. 

Anno 2021 komt daar verandering in. Eén reden daarvoor: de toename van geconcentreerde bebouwing, alsook het stijgend aandeel appartementen, waardoor conflicten ingevolge burenhinder meer voor lijken te komen. We schrijven daarbij doelbewust ‘lijken’, omdat niemand echt cijfers bijhoudt over het aantal procedures. Het gaat dus voor een stuk over perceptie.
In elk geval leek het de wetgever heden zinvol om een modernere regeling uit te denken en in het nieuw Burgerlijk Wetboek in te schrijven.
Aan het principe dat men zich moet schikken in de normale consequenties van het nabuurschap verandert niets. De nieuwe regeling spitst zich toe op ‘bovenmatige burenhinder’. Of de hinder bovenmatig is, zal steeds een feitenkwestie blijven. Nieuw is wel dat de wetgever heeft bepaald dat de rechter zich daarbij moet laten leiden door een aantal criteria, waaronder het tijdstip, de frequentie en de intensiteit van de hinder.

Overmatige hinder

Als de burenhinder effectief overmatig is, machtigt het nieuwe boek III Goederen de rechter om een aantal maatregelen te nemen. De rechter beoordeelt daarbij soeverein welke middelen het meest passend zijn om het evenwicht inzake eigendomsgenot tussen de buren te herstellen. Net zoals vandaag op grond van het eigendomsrecht is daarbij geen ‘fout’ vereist.
Zo kan de rechter een vergoeding opleggen, alsook andere compenserende maatregelen. De rechter kan tevens bevelen om de hinder te staken en/of het nodige te doen opdat deze hinder tot een ‘normaal’ niveau wordt teruggebracht. 

Preventief optreden

Bovendien zal men voortaan niet langer alleen curatief kunnen optreden maar ook preventief. Wanneer er een reëel risico bestaat op hinder kan men een preventieve vordering instellen, teneinde tegen te gaan dat de redelijkerwijs te verwachten hinder zich ook effectief zou realiseren. Opdat zo’n vordering rechtsgeldig zou zijn moet ze wel betrekking hebben op ernstige en manifeste risico’s inzake veiligheid, gezondheid of vervuiling.
Noteer dat dergelijke preventieve vordering bijvoorbeeld ingesteld kan worden tijdens de uitvoering van bouw- of verbouwingswerkzaamheden, wanneer de buur op legitieme wijze meent dat het project de hierboven omschreven risico’s teweeg zou brengen. In dat geval kan de rechter via de preventieve vordering bijvoorbeeld de staking van de werken of een aanpassing van de plannen bevelen.